το έργο WaveForUs
Το πρόγραμμα WaveForUs χρηματοδοτείται από τη δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»: Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007-13)
Διάρκεια Προγράμματος: 01/01/2013 - 30/06/2015
Συνολικός Προϋπολογισμός: 811503.70€
Δημόσια Δαπάνη: 649202.90€
Στόχος Προγράμματος: Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιων προγνώσεων (κυματικού πεδίου, κυκλοφορίας και στάθμης θάλασσας) και αναμετάδοσής τους μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, διαδικτύου και διαδικτυακών εφαρμογών ΓΣΠ για την περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Το σύστημα συνδυάζει σύγχρονες τεχνικές πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων, κυματικού κλίματος, θαλάσσιας κυκλοφορίας και μετεωρολογικών παλιρροιών με καινοτόμες τεχνολογίες, ούτως ώστε να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ έρευνας και κοινωνίας, παρέχοντας στους χρήστες ένα χρήσιμο επιχειρησιακό εργαλείο για τις θαλάσσιες δραστηριότητές τους.
Στόχοι προγράμματος
  • Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος για την πρόγνωση κύματος, θαλάσσιας κυκλοφορίας και παλιρροιών καταιγίδας για την περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου
  • Μετάδοση 3-ήμερων προγνώσεων μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και διαδικτυακών εφαρμογών
  • Διάχυση αποτελεσμάτων άμεσα αξιοποιήσιμων από χρήστες
  • Αποτελέσματα επικεντρωμένα σε περιοχές ενδιαφέροντος (υδατοκαλλιέργειες, προστατευόμενες περιοχές)
Συνεργαζόμενοι φορείς:
  • Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων – Α.Π.Θ. [ΕΘΤΘΕ-ΑΠΘ]
  • ΟΜΙΚΡΟΝ, Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. [ΟΜΙΚΡΟΝ]
  • ΔΙΟΝ Τηλεόραση Α.Ε. [ΔΙΟΝ TV]
  • Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας – Α.Π.Θ. [ΕΜΚ-ΑΠΘ]
  • Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας [ΠΚΜ-ΓΔΑΠΠΥ]
Ημερίδα Τελικής Παρουσίασης Αποτελεσμάτων Έργου [09/06/2015]
Την Τρίτη 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος WaveForUs, στο Αμφιθέατρο Ι του κτιρίου ΚΕΔΕΑ. Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας:
Μέρος Πρώτο: Οι προγνώσεις στο σύστημα WaveForUs
Μέρος Δεύτερο: Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος WaveForUs